iso50001 award

Raivis Anspaks: Uzticēsim siltināšanu pašvaldības uzņēmumam!

Daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku energoefektivitātes paaugstināšana ir viens no pēdējo gadu aktuālākajiem jautājumiem Latvijā un, protams, arī Salaspils novadā. Šobrīd Salaspilī ir 119 daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kas pieslēgtas centralizētajai siltumapgādei. No tām sešas mājas ir būvētas pēc 2000.gada un tām nav nepieciešama atjaunošana un siltināšana, astoņas mājas ir renovētas. Pārējās 105 daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās ir nekavējoties jāveic renovācijas un siltināšanas pasākumus, lai nodrošinātu māju saglabāšanu, ilgtspēju un mājsaimniecību patērētās enerģijas samazināšanu.

Spēkā esošie normatīvie akti nosaka, ka dzīvojamās mājas pārvaldīšanas un saglabāšanas  nodrošināšana ir dzīvojamo māju īpašnieku pienākums- katra dzīvokļa īpašnieka pienākums. Viena no obligāti veicamajām pārvaldīšanas darbībām ir dzīvojamās mājas uzturēšana (fiziska saglabāšana), kas ietver arī dzīvojamās mājas energoefektivitātei izvirzīto minimālo prasību izpildes nodrošināšanu. Protams, katrs dzīvokļa īpašnieks ir ieinteresēts uzlabot sava īpašuma stāvokli un paaugstināt dzīvojamās mājas energoefektivitāti. Tomēr, lai panāktu rezultātu, ir nepieciešami ne tikai būtiski finanšu līdzekļi, bet ir jāatrod arī uzticams un drošs partneris, kas godprātīgi uzņemsies un realizēs dzīvokļu īpašnieku izvirzītos uzdevumus, risinās jautājumus par finansējuma piesaisti, veiks un kontrolēs pašu būvniecības procesu u.tml. Runājot ar iedzīvotajiem par dzīvojamo māju siltināšanu un renovāciju, var secināt, ka galvenie problēmjautājumi, kas attur dzīvokļu īpašniekus no sev piederošo daudzdzīvokļu māju siltināšanas un renovācijas uzsākšanas, ir saistīts ar salīdzinoši lēta finansējuma nepieejamību, neskaidrībām par pašu siltināšanas un renovācijas procesu, šaubām par to, vai renovācijas darbi tiks veikti kvalitatīvi un atbilstoši prasībām. Tomēr katram ir skaidrs, ka jautājums par daudzdzīvokļu māju siltināšanu un renovāciju ir jārisina steidzami un neatliekami, jo daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku konstruktīvais stāvoklis pasliktinās ar katru gadu, kas ne tikai palielina siltumenerģijas zudumus, bet arī samazina nekustamā īpašuma vērtību.


Jau 2015. gada 15. aprīlī Salaspils novada dome pieņēma lēmumu, kas paredz atļaut pašvaldības kapitālsabiedrībai “Salaspils Siltums” uzsākt jaunu komercdarbības veidu – enerģijas apsaimniekošanu, kas ietver ēku atjaunošanu un energoefektivitātes pasākumu īstenošanu daudzdzīvokļu ēku sektorā Salaspils novadā. Tādējādi ir “ielikts pamatakmens” daudzdzīvokļu dzīvojamo māju siltināšanas un renovācijas programmai Salaspils novadā, jo brīdī, kad būs pieejams finansējums no Eiropas Savienības struktūrfondiem vai citiem finansējuma avotiem, daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku siltināšanu un renovāciju būs iespējams veikt, izmantojot SIA “Salaspils Siltums” sniegto pakalpojumu. Pamatmērķis ir radīt iespēju Salaspils novada iedzīvotājiem daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku siltināšanai un renovācijai iegūt lētāku finansējumu, kā arī nodrošināt caurskatāmu, uzticamu un drošu pakalpojumu no pašvaldības uzņēmuma puses. Jāņem vērā, ka viens no pamatmērķiem ir ne tikai panākt energoefektivitātes paaugstināšanu daudzdzīvokļu dzīvojamajās ēkās, bet gan to apvienot ar ēku vispārējo renovāciju, kas ļautu ne tikai samazināt siltumenerģijas patēriņu, bet arī nodrošinātu ēku konstruktīvo atjaunošanu. Tādējādi tiktu panākts maksimālais rezultāts- taupīta siltumenerģija un nodrošināta dzīvojamo māju ilgtspēja, kā arī tiktu palielināta nekustamā īpašuma vērtība. Jau šobrīd SIA “Salaspils Siltums” veic sagatavošanas darbus jaunās ēku siltināšanas programmas uzsākšanai, un, iespējams, jau šī gada laikā tiks realizēti pirmie projekti- pašvaldības uzņēmums renovēs un “siltinās” vairākas ēkas Salaspils novadā.


Raivis Anspaks, Salaspils novada domes Dzīvokļu komitejas priekšsēdētājs.


Avots www.salaspils.lv