iso50001 award

Privātuma politika

Šī Privātuma Politika nosaka sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Salaspils Siltums" (Pārzinis), vienotais reģistrācijas numurs: 40003310183, personas datu apstrādes kārtību un aizsardzību.

Piemērošana

Šī Privātuma politika tiek piemērota gadījumos, kad datu subjekts izmanto, ir izmantojis vai ir paudis nodomu vai interesi izmantot uzņēmuma pakalpojumus. Tā attiecas arī uz gadījumiem, kad attiecības ir nodibinātas vēl pirms šīs Privātuma politikas stāšanās spēkā, kā arī, ja datu subjekts ir sniedzis vai uzņēmums ir saņēmis datu subjekta personas datus.

Papildus, šī Privātuma politika ir piemērojama gadījumos, kad datu subjekts piesakās darbam uzņēmumā.

Apstrādātie Personas dati un to apstrādes mērķi

Personas dati var tikt apstrādāti šādiem mērķiem:

Pakalpojumu sniegšana

Personas dati var tikt apstrādāti pakalpojumu sniegšanas nolūkos. Sniedzot klientam pakalpojumu, personas dati var tikt iegūti no paša datu subjekta vai no klienta (ja tas nav pats datu subjekts), kas sniedz informāciju par kontaktpersonām pakalpojumu sniegšanas ietvaros.

Pakalpojuma sniegšanas nolūkiem var tikt apstrādāti personas vārds, uzvārds un kontaktinformācija. Ja pakalpojuma līgums tiek slēgts ar datu subjektu, tiek apstrādāta informācija, kas nepieciešama līguma sagatavošanai un izpildei.

Šādas apstrādes tiesiskais pamats ir līguma izpilde vai leģitīma interese nodrošināt uzņēmuma pamatdarbību.

Pieteikums darbam Uzņēmumā

Personas dati var tikt apstrādāti, lai izvērtētu datu subjektu iesūtītos pieteikumus darbam uzņēmumā, tai skaitā, bet ne tikai, lai izvērtētu iesniedzēja piemērotību amata prasībām, uzaicinātu iesniedzēju uz interviju, kā arī informētu par pieteikuma izskatīšanas rezultātiem.

Šādiem mērķiem tiek apstrādāti datu subjekta sniegtie dati, kas ir attiecināmi uz pieteikumu darbam uzņēmumā, tai skaitā, bet ne tikai, iepriekšējā profesionālā un akadēmiskā pieredze un sasniegumi.

Apstrādes tiesiskais pamats ir uzņēmuma leģitīma interese piesaistīt jaunus darbiniekus.

Fotografēšana un filmēšana publiskos pasākumos

Informējam, ka Uzņēmuma organizētajos pasākumos var tikt veikta fotografēšana un/vai filmēšana. Fotogrāfijas un videomateriāli var tikt publicēti un izvietoti mājaslapā un/vai uzņēmuma zīmola sociālo tīklu lapās (Facebook, Youtube un Youtube).

Datu subjekti jebkurā laikā var lūgt izņemt savu attēlu no mūsu komunikācijas materiāliem, rakstot uz e-pastu info@salaspilssiltums.lv

Apstrādes tiesiskais pamats ir uzņēmuma leģitīma interese vairot uzņēmuma aktivitāšu publicitāti.

Videonovērošana

Uzņēmuma  teritorijā tiek veikta videonovērošana. Pie ieejas uzņēmuma teritorijā ir izvietota brīdinājuma zīme, kas informē apmeklētājus par videonovērošanu.

Apstrādes tiesiskais pamats ir tehnisko procesu uzraudzība un noziedzīgu nodarījumu novēršana vai atklāšana saistībā ar īpašuma aizsardzību un personu vitāli svarīgu interešu, tajā skaitā dzīvības un veselības, aizsardzību, drošības un kārtības nodrošināšanu.

Publisko iepirkumu organizēšana

Organizējot publiskos iepirkumus, kā arī cenu aptaujas un citus konkursus, ar mērķi atlasīt pakalpojumu sniedzējus, var tikt apstrādāti personas dati par datu subjektiem, kuru kvalifikāciju ir iesniegts izvērtēt ar mērķi apliecināt atbilstību konkursa prasībām. Šādi personas dati var ietvert informāciju par datu subjektu profesionālo un/vai akadēmisko pieredzi, tai skaitā, iegūto kvalifikāciju un sertifikātus.

Personas dati šim mērķim var tikt iegūti no pretendentiem, juridiskām personām, kas ir attiecīgo datu subjektu darba devēji vai kuriem datu subjekti ir apakšuzņēmēji.

Apstrādes tiesiskais pamats ir uzņēmuma leģitīma interese saņemt pakalpojums, kas atbilst uzņēmuma noteiktiem kvalitātes standartiem.

Personas datu saņēmēji

Normatīvo aktu izpildei saistībā ar uzņēmuma darbinieku nodarbināšanu, darbinieku personas dati var tikt nodoti valsts iestādēm, kas veic nodokļu administrēšanas vai sociālās apdrošināšanas administrēšanas pasākumus, kā arī pakalpojumu sniedzējiem, kas nodrošina tehnoloģiskos risinājumus grāmatvedības vešanai Uzņēmumā.

Tā arī, personas dati var tikt sniegti:

  • uzņēmuma juridiskajiem konsultantiem un revidentiem;
  • personas datu apstrādātājiem, kas sniedz pakalpojumus Uzņēmumam;
  • kredītiestādēm un maksājumu izpildītājiem;
  • parādu piedziņas sabiedrībām;
  • apdrošināšanas brokeriem un ceļojumu organizētājiem.

Datu glabāšanas ilgums

Uzņēmums apstrādā, tai skaitā glabā, personas datus līdz brīdim, kamēr:

  • tiek izpildītas noslēgtā pakalpojuma līguma saistības vai tiek sniegts pakalpojums, kā arī noteiktu periodu pēc pakalpojuma sniegšanas beigām līdz kamēr iestājas noilgums prasību celšanai saistībā ar līguma izpildi vai pakalpojuma sniegšanu;
  • normatīvajos aktos noteikts pienākums glabāt attiecīgos datus;
  • nav atsaukta iepriekš sniegta piekrišana datu apstrādei;
  • ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā varam realizēt savas leģitīmās intereses;
  • datu uzglabāšana nav vairs nepieciešama, jo apstrādes mērķis ir sasniegts.

Videonovērošanas ceļā iegūtie Personas dati (videoieraksti) tiek glabāti ne ilgāk kā 6 dienas.

Datu subjekta tiesības

Datu subjektiem ir tiesības piekļūt saviem Personas datiem, kas ir uzņēmuma rīcībā, pieprasīt to labošanu, dzēšanu, apstrādes ierobežošanu, atsaukt iepriekš sniegtu piekrišanu, kā arī tiesības uz datu pārnesamību. Tā arī, datu subjektam ir tiesības vērsties datu aizsardzības uzraudzības iestādē.

Lai uzzinātu, kādus datus uzņēmums apstrādā, kā arī, lai realizētu citas savas kā datu subjekta tiesības, aicinām iesniegt uzņēmumam iesniegumu klātienē, uzrādot personas apliecinošu dokumentu (pase vai ID karte) vai nosūtot elektroniski parakstītu pieprasījumu uz e-pastu info@salaspilssiltums.lv