iso50001 award

Aicinājums pieteikties dzīvojamās mājas renovācijai

SIA "Salaspils Siltums", sadarbībā ar Salaspils novada domi, organizē daudzdzīvokļu māju kapitālo remontu, kas paredz tehniskās apsekošanas, energoaudita, projektēšanas, siltināšanas un būvniecības darbus.

 

Atjaunošanas process paredzēts divos posmos. Sākumā dzīvokļu īpašnieku kopums pieņem lēmumu uzsākt mājas remontu, ieceļ pilnvarotās personas - mājas pārstāvi  un SIA Salaspils siltums - procesu vadībai un sākotnējās tehniskās dokumentācijas izstrādei. Pēc dokumentācijas izstrādes tiek noskaidrotas paredzamās izmaksas un finansēšanas nosacījumi. Pēc tam dzīvokļu īpašnieki pieņem lēmumu slēgt līgumu par finansējuma saņemšanu un būvniecību.

SIA "Salaspils Siltums":

      • Veic konkursu organizēšanu energoauditam, tehniskajam apsekojumam, projektēšanai, būvniecībai un būvuzraudzībai;
      • Organizē energoaudita, tehniskās apsekošanas un projekta izstrādi (šīm izmaksām var tikt piesaistīts pašvaldības līdzfinansējums);
      • Piesaista konsultantus un speciālistus;
      • Ja nepieciešams, organizē papildus izpēti (piemēram, plaisu monitorings, ģeotehniskā izpēte, drenāžas projekts, būvkonstruktora papildus novērojumi);
      • Nodrošina būvprojektaizstrādi un apstiprināšanu būvvaldē;
      • Nodrošina finansējuma piesaisti (tai skaitā, ES līdzfinansējums);
      • Nodrošina būvniecības procesu unbūvuzraudzību;
      • Sniedz garantiju par paveiktajiem darbiem un sasniegtajiem enerģijas ietaupījumiem līguma darbības laikā.

Lai pieteiktos dzīvojamās mājas atjaunošanai, nepieciešams:

      • Dzīvojamā māja ir pieslēgta pie centralizētās siltumapgādes (māja saņem siltumu no SIA "Salaspils Siltums");
      • Dzīvojamai mājai nav parādsaistību pret SIA "Salaspils Siltums";
      • Dzīvokļu īpašnieku kopības lēmums uzsākt ēkas atjaunošanu;
      • Ievēlēt pilnvaroto personu (kura varēs piedalīties dokumentu sagatavošanā, spēs sniegt nepieciešamo informāciju par ēku, un kurai būs dzīvokļu īpašnieku pārstāvības (paraksta) tiesības);
      • Pilnvarot SIA Salaspils Siltums organizēt atjaunošanas procesu.

Svarīgi: Lēmums pieņemams veidā un kārtībā kā to nosaka Dzīvokļa īpašuma likuma 18.pants, ievērojot nosacījumu, lai "par" nobalso dzīvokļu īpašnieki, kuri pārstāv vismaz 2/3 (divas trešdaļas) no visiem dzīvokļu īpašumiem. Aptaujas termiņš nedrīkst būt īsāks par 2 nedēļām!

Dzīvokļu īpašnieku ērtībai pieejami paraugi lēmuma pieņemšanai – aptaujas veidnes un pilnvarojuma līgums.

Pieteikumu un dokumentu iesniegšanas termiņš (ar notikušu aptauju vai kopsapulci un sagatavotu balsošanas protokolu) ir 19.02.2016. Dokumenti iesniedzami SIA "Salaspils siltums" administrācijā, dokumentu iesniegšanu piesakot Renātei Bražinskai, e-pasts renate@salaspilssiltums.lv, mobilais tālrunis 29227651.

Ja kādi jautājumi un neskaidrības lūdzu rakstiet vai zvaniet.

 

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020
research and innovation program under grant agreement No 649689.
ES karogsSunshine Logo