iso50001 award

Salaspils ir gatava daudzdzīvokļu māju renovācijai un siltināšanai

Salaspils novada pašvaldība kā vienu no prioritātēm ir izvirzījusi pilsētvides sakārtošanu un labiekārtošanu. Piemēram, 2013. gada nogalē tika pieņemti Salaspils novada domes saistošie noteikumi “Par Salaspils novada pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību dzīvojamās mājas teritorijas labiekārtošanas darbu veikšanai”, kas dažu gadu laikā, pateicoties

pašvaldības līdzfinansējumam un iedzīvotāju iniciatīvai, ir ļāvuši labiekārtot jau daudzus daudzdzīvokļu namu pagalmus Salaspils pilsētā. Minētais ir pierādījums veiksmīgai sadarbībai starp pašvaldību un iedzīvotājiem. Tomēr, raugoties uz labiekārtotajiem iekšpagalmiem, nevar nepamanīt to, ka padomju laikā būvētās daudzdzīvokļu mājas, kuru ārējais izskats un tehniskais stāvoklis ar katru gadu pasliktinās, ir nākamais izaicinājums gan pašvaldībai, gan iedzīvotājiem.

Jau vairāku gadu garumā gan valstiskā līmenī, gan pašvaldību līmenī tiek meklēti risinājumi, kā veicināt daudzdzīvokļu māju siltināšanu un renovāciju. Arī Salaspils pašvaldība šī jautājuma risināšanā ir spērusi vairākus būtiskus soļus. Pirmkārt, jau 2015. gada aprīlī Salaspils novada dome atļāva pašvaldības kapitālsabiedrībai “Salaspils Siltums” sākt jaunu komercdarbības veidu – enerģijas apsaimniekošanu, kas ietver ēku atjaunošanu un energoefektivitātes pasākumu īstenošanu daudzdzīvokļu ēku sektorā Salaspils novadā. Kopš 2015. gada aprīļa “Salaspils Siltums” ir aktīvi uzsācis darbību šajā nozarē un jau šobrīd piedāvā pilnu pakalpojumu klāstu – organizē daudzdzīvokļu māju kapitālo remontu, kas paredz tehniskās apsekošanas, energoaudita, projektēšanas, siltināšanas un būvniecības darbus. Detalizēta informācija par “Salaspils Siltums” sniegtajiem pakalpojumiem šajā nozarē ir atrodama uzņēmuma mājas lapā www.salaspilssiltums.lv sadaļā “Siltināšana”.

Otrkārt, 2016. gada maijā tika pieņemti Salaspils novada domes saistošie noteikumi “Par Salaspils novada pašvaldības palīdzības piešķiršanas kārtību energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās”. Šo noteikumu mērķis ir atbalstīt un veicināt gan daudzdzīvokļu dzīvojamo  māju energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus, gan arī veicināt pasākumus dzīvojamā fonda ilgtermiņa saglabāšanai un uzturēšanai. Saskaņā ar šiem saistošajiem noteikumiem daudzdzīvokļu dzīvojamā māja var saņemt pašvaldības līdzfinansējumu ēkas energoefektivitātes paaugstināšanai līdz pat 15 000 eiro apmērā.   Tādējādi uz šo brīdi Salaspils novadā ir radīti visi priekšnoteikumi, lai veiksmīgi uzsāktu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes paaugstināšanas un renovācijas darbu pasākumus, taču tam ir nepieciešama arī pašu dzīvokļu īpašnieku iniciatīva. Dzīvokļu īpašniekiem ir svarīgi atrast labu partneri šajā procesā – tā var būt dzīvojamās mājas pārvaldīšanas kompānija vai arī dzīvokļu īpašnieku biedrība, kas apsaimnieko māju. Tomēr ir jāņem vērā, ka ne visiem dzīvojamo māju pārvaldītājiem ir pietiekoša kompetence, pieredze un kapacitāte, lai šādu procesu spētu kvalitatīvi, pārskatāmi un iespējami lētāk novadīt. Šobrīd dzīvojamo māju pārvaldniekiem, neatkarīgi no pārvaldīšanas formas, ir iespējas vērsties pašvaldības kapitālsabiedrībā “Salaspils Siltums”, kam var uzticēt gan renovācijas procesa sagatavošanu, gan pilnībā visa procesa vadīšanu un realizēšanu.

Jautājumi, kas satrauc iedzīvotājus saistībā ar siltināšanas un renovācijas darbiem, ir: ēku siltināšanas un renovācijas izmaksas, procesa caurskatāmība, iespējamie finansējuma avoti, atmaksas kārtība un ieguvumi. Salaspils novada pašvaldība, deleģējot pašvaldības kapitālsabiedrībai “Salaspils Siltums” ēku atjaunošanu un energoefektivitātes pasākumu īstenošanu daudzdzīvokļu ēku sektorā, vēlējās radīt drošu, efektīvu un ilgtspējīgu partneri dzīvokļu īpašniekiem, kas nodrošinātu pilnīgi visu daudzdzīvokļu dzīvojamajai mājai nepieciešamo pakalpojumu klāstu ēku energoefektivitātes paaugstināšanai un renovācijai- no dokumentu sagatavošanas līdz pat būvdarbu pabeigšanai. “Salaspils Siltums” jau šobrīd risina jautājumus par finansējuma piesaisti gan saistībā ar ES fondiem, gan arī starptautiskajās finanšu institūcijās. Jau šobrīd ir skaidrs, ka “Salaspils Siltums” ir spējīgs piesaistīt finansējumu ēku siltināšanai un renovācijai uz izdevīgākiem noteikumiem ilgtermiņā, nekā tas ir iespējams, izmantojot kredītiestāžu sniegtos pakalpojumus. Jāņem vērā, ka gan pašvaldības, gan “Salaspils Siltums” darbība ir vērsta ne tikai uz ēku energoefektivitātes paaugstināšanu, bet gan arī uz ēku renovāciju, kas ir vienīgais veids, kā nodrošināt daudzdzīvokļu dzīvojamo māju saglabāšanu un uzturēšanu ilgtermiņā. Lielākā daļa daudzdzīvokļu māju ir būvētas vismaz pirms 30 gadiem, un to tehniskais stāvoklis ir būtiski pasliktinājies. Ēku siltināšana, neveicot pilnvērtīgu un efektīvu ēku renovāciju, nav ilgtermiņa risinājums- tā ir īslaicīga atsevišķu problēmu risināšana. Tieši tādēļ dzīvokļu īpašniekiem būtu šie jautājumi jārisina kompleksi- veicot gan ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus, gan arī veicot ēkas renovāciju. Realizējot gan ēkas siltināšanu, gan renovāciju, ir iespējams ne tikai uzlabot sadzīves apstākļus un taupīt siltumenerģiju, bet arī paaugstināt sava īpašuma vērtību un saglabāt īpašumu ilgtermiņā. Tieši uz šādu ilgtermiņa risinājumu ir vērsta gan pašvaldības darbība, gan arī “Salaspils Siltums” darbība daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes paaugstināšanas un renovācijas jomā.

Salaspils pašvaldība un “Salaspils Siltums” ir radījusi priekšnoteikumus efektīvai, caurskatāmai un ilgtermiņa sadarbībai daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes paaugstināšanas un renovācijas jomā starp visām iesaistītajām pusēm- pašvaldību, pakalpojumu sniedzēju un dzīvokļu īpašniekiem. Manuprāt, katram dzīvokļu īpašniekam ir jāapzinās, ka daudzdzīvokļu dzīvojamā māja, kurā viņam pieder dzīvoklis, ir viņa īpašums un tikai dzīvokļa īpašnieks ir atbildīgs un tiesīgs lemt, kā viņš savu īpašumu uzturēs, saglabās un uzlabos. Neviens cits to mūsu vietā nedarīs. Salaspils pašvaldība ir spērusi lielu soli pretī dzīvokļu īpašniekiem- ir iespējams iegūt pietiekami būtisku līdzfinansējumu no pašvaldības budžeta, lai uzsāktu un veiktu ēku siltināšanas un renovācijas darbus,  un pašvaldības kapitālsabiedrība “Salaspils Siltums” spēj gan piesaistīt finansējumu, gan nodrošināt visa procesa realizāciju no dokumentu sagatavošanas līdz pat būvdarbu pabeigšanai.

Raivis Anspaks, Dzīvokļu saimniecības komitejas priekšsēdētājs

Avots: www.salaspils.lv