iso50001 award

Par iespējām atjaunot māju

Vairāk nekā gadu Salaspilī notiek dzīvokļu īpašnieku un apsaimniekotāju iepazīstināšana ar māju energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu jeb renovācijas atbalsta programmu. Piecas mājas pieteicās programmai sadarbībā ar SIA "Salaspils Siltums" un izpildīja ALTUM (valstij piederoša attīstības finanšu institūcija) prasības.

Tomēr līdz šim neviens renovācijas projekts nav realizēts. Kāpēc joprojām nav zināmas konkrētas projektu izmaksas? Kādu labumu SIA "Salaspils Siltums" gūs no līdzdalības renovācijas projektos? Vai tiks ieķīlāti mājas dzīvokļi kredīta ņemšanas gadījumā, kā panākt dzīvokļu īpašnieku atbalstu līdzdalībai renovācijas projektā? Turpmāk noskaidrosim atbildes uz šiem un daudziem citiem jautājumiem, kas saistīti ar energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu atbalsta programmu.

Sāksim ar to, kāpēc Eiropas Savienībai (ES) vispār interesē, kādā stāvoklī ir mūsu daudzdzīvokļu mājas. Energoefektivitāte ir centrālais elements ES stratēģijā "Eiropa 2020. Stratēģija gudrai, ilgtspējīgai un integrējošai izaugsmei". Kāpēc energoefektivitātes jautājums kļuva būtisks ES līmenī? Tāpēc, ka ēku energopatēriņš veido apmēram 40% no kopējā ES patērētās enerģijas daudzuma. Tāpēc energoneefektīvās ēkas un sistēmas ir jāatjauno, izmantojot modernākās tehnoloģijas. Veicot ēku renovāciju, var panākt būtisku enerģijas un finanšu līdzekļu ietaupījumu. Atbalsts tiek sniegts kā de minimis atbalsts saskaņā ar 18.12.2013 Komisijas Regulu (ES) Nr.1407/2013. Programma tiek realizēta no 2014. gada līdz 2020. gadam jaunā plānošanas perioda ietvaros. Iespējams, ka pēc tam vairs nebūs iespējas saņemt līdzfinansējumu renovācijas veikšanai.

Salaspilī daudzas mājas apsaimnieko biedrības, kuru valdē ir paši mājas iedzīvotāji. Atšķirībā no komerciāliem uzņēmumiem, kas piedāvā apsaimniekotāja pakalpojumus, biedrībām štatā nav pieejami visu nozaru speciālisti. Savukārt lielajiem apsaimniekotājiem var pietrūkt resursu, lai vienlaicīgi sagatavotu nepieciešamo dokumentāciju visām mājām īsos termiņos. Mēs domē apzināmies, ka šie faktori var radīt grūtības piedāvātā ES finansējuma apgūšanai. Tomēr esam pārliecināti, ka daudzas pilsētas mājas ir sliktā tehniskā un estētiskā stāvoklī, tāpēc domei radās plāns palīdzēt saviem iedzīvotājiem. Mēs pieņēmām lēmumu palīdzēt dzīvojamajām mājām saņemt visaptverošu informāciju par projekta realizācijas nosacījumiem un sagatavot nepieciešamo dokumentāciju, lai saņemtu līdzfinansējumu. Dome deleģēja SIA "Salaspils Siltums" sniegt palīdzību mājām sagatavot visu nepieciešamo dokumentāciju programmas īstenošanai. Tāpēc apgalvojums, ka "Salaspils Siltuma" līdzdarbība renovācijas projektos ir jauns biznesa plāns, kura rezultātā tas ievērojami nopelnīs uz iedzīvotāju rēķina, ir nepatiess. Protams, "Salaspils Siltums" nav labdarības organizācija, bet kāds būs tās ieguvums no renovācijām? Siltumapgādes sistēma ir vienota no ražošanas līdz pat gala patērētājiem jeb dzīvojamajām mājām. Domei ir ambiciozs plāns līdz 2020. gadam atjaunot visas vecās daudzdzīvokļu mājas. Ja tas izdosies, ievērojami samazināsies siltumenerģijas piegādes apjomi. "Salaspils Siltumam" radīsies iespēja optimizēt ražošanas procesu un kontrolēti samazināt ražošanas jaudas.

Pakāpeniski nonācām pie svarīgākās tēmas, kas īpaši skar tos iedzīvotājus, kuri apsver iespēju īstenot savas mājas renovāciju. Iepriekš jau tika minēts, ka dome ir ieinteresēta sniegt visaptverošu palīdzību saviem iedzīvotājiem, lai tiktu pie energoefektīvām un izremontētām mājām. Tāpēc sākotnēji mēs plānojām, ka “Salaspils Siltums” būs māju pilnvarotā persona, kas ne tikai palīdzēs sakārtot visu dokumentāciju un veiks būvnieku un citu ārpakalpojumu uzņēmumu atlasi, bet arī uzņemsies kredītsaistības bankā. Tādējādi mēs gribējām samazināt potenciālās izmaksas un atvieglot procesu iedzīvotājiem. Jāatzīmē, ka tādas pieredzes "Salaspils Siltumam" līdz šim nebija, tāpēc pirmās mājas kļuva par pilotprojektu. Kopā ar 5 pilotprojekta mājām "Salaspils Siltums" izpētīja un apguva visas programmas nosacījumu nianses un grūtības.

Sīki un detalizēti par rezultātiem un izmaiņām 2017. gada 25. februārī es stāstīju biedrības "Maskavas 1" dzīvokļu īpašnieku kopsapulcē. Dzīvojamā māja Maskavas ielā 1 ir viena no pilotprojekta mājām un pirmā, kas pieņēma lēmumu iet tālāk un rīkot iepirkuma konkursu ar mērķi noskaidrot sava projekta reālās izmaksas. Dzīvokļu īpašniekiem tika prezentēts mājas energoaudita slēdziens, parādītas ēkas problemātiskās vietas. Cilvēki tika iepazīstināti ar savas mājas renovācijas projektu un plānoto darbu apjomu. Detalizēti tika izskaidrots, kādiem plāniem nav lemts īstenoties un kāds ir nākamais rīcības plāns un iespējas. Jāatzīmē, ka uz sapulci atnāca vairāk nekā 2/3 dzīvokļu īpašnieku – sasniegts kvorums, kas tiesīgs pieņemt lēmumus par turpmāko līdzdalību programmā. Noteikti vēlos atzīmēt biedrības "Maskavas 1" valdes darbu. Viņi dažādos veidos cenšas uzrunāt savas mājas dzīvokļu īpašniekus. Zinu, ka viņi ne tikai izvietoja ziņojumus par gaidāmo sapulci un personīgi runāja ar mājas iedzīvotājiem, bet arī izsūtīja īsziņas ar atgādinājumu par kopsapulci. Arī no savas puses gribu pateikties dzīvokļu īpašniekiem. Zālē bija gandrīz 70 cilvēku, tomēr auditorijā valdīja mierīga atmosfēra un konstruktīvs noskaņojums. Visi lēmumi sapulcē tika pieņemti gandrīz vienbalsīgi.

Īsumā par prezentācijas saturu. Galvenā vilšanās saistīta ar to, ka turpmāk "Salaspils Siltums" nevarēs būt mājas pilnvarotā persona, ja māja vēlas veikt renovāciju jau šogad. Līdz ar to arī kredīts bankā ir jāņem pašai mājai nevis "Salaspils Siltumam". Tomēr tas nenozīmē, ka bankā tiks ieķīlāti dzīvokļi. Par kredīta nodrošinājumu kalpos nākotnes naudas plūsma un ALTUM garantija, kas veido 80% no attiecināmajām izmaksām. Neskatoties uz šīm izmaiņām, "Salaspils Siltums" arī turpmāk sniegs savu palīdzību mājām sagatavošanās procesā, kā arī kontrolēs būvdarbus un garantijas nosacījumu izpildi pēc būvniecības darbu pabeigšanas. Otra vilšanās ir, ka Valsts ieņēmumu dienests paziņoja, ka renovācijas labuma guvējs būs iedzīvotājs un iedzīvotājiem ir jāmaksā pievienotās vērtības nodoklis (PVN). Tas izmaksas palielinās par 21%.

Piedaloties energoefektivitātes paaugstināšanas programmā, Salaspils iedzīvotājiem ir iespēja iegūt ne tikai ALTUM grantu, bet arī pašvaldības finansējumu līdz 15000,00 eiro. Šī summa ir pietiekama, lai segtu sākotnējos ieguldījumus ārpakalpojumiem. Maskavas ielas 1 gadījumā lielākās sākotnējās ieguldījumu pozīcijas veidoja energoaudits, plaisu monitorings un projektēšana.

Nobeigumā gribu aicināt dzīvokļu īpašniekus pievērst lielāku uzmanību piedāvātajai iespējai. Jums ir jābūt izsmeļošai informācijai par to, kādā stāvoklī ir Jūsu māja šobrīd un kādi riski ir gaidāmi nākotnē. Iespējams, ka energoefektivitātes paaugstināšanas pasākums jeb renovācijas atbalsta programma ir pēdējā iespēja īstenot kvalitatīvu kapitālo remontu ar izdevīgiem nosacījumiem un samazinātiem izdevumiem.

Avots: Salaspils Vēstis, autors: Poļina Ivļeva, Salaspils novada domes deputāte

 

DSC 0640

SIA "Salaspils Siltums" būvniecības speciālists Andrejs Semjonovs piedalās biedrības "Maskavas 1" dzīvokļu īpašnieku kopsapulcē.

Aicinām apmeklēt ALTUM semināru par daudzdzīvokļu māju atjaunošanu un siltināšanu