iso50001 award

Vai kosmētiskais remonts glābs Salaspils dzīvojamās ēkas?

Salaspils novadā ir 118 padomju laikā celtas daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kurām būtu nekavējoties jāveic kapitālais remonts un siltināšana. Vairākas mājas jau šobrīd atrodas pirms avārijas stāvoklī. Aizdomāsimies, kas notiks ar mūsu mājām pēc pieciem, desmit, piecpadsmit gadiem?

Vai apsaimniekošanas maksa būs mazāka? Remontdarbi – retāki un lētāki? Protams, nē! Neveicot remontdarbus, ar katru gadu šo māju tehniskais stāvoklis pasliktināsies, saruks dzīvokļu vērtība. Par pašu iedzīvotāju līdzekļiem teju nepārtraukti tiks veikti mazāki vai lielāki remontdarbi. Tas ir dārgi un neefektīvi. Domājot ilgtermiņā, ir daudz izdevīgāk veikt remontu visā mājā uzreiz, nevis pa daļām. Mājas ir jāsaremontē un jānosiltina! Tikai tā var pagarināt mājas mūžu un palielināt katra dzīvokļa vērtību, turklāt ievērojami samazinot izmaksas par siltumenerģiju.

Dzīvokļa pārvaldīšanas likums nosaka katra dzīvokļa īpašnieka pienākumu piedalīties dzīvojamās mājas pārvaldīšanā un segt tās pārvaldīšanas izdevumus. Tas nozīmē, ka katrs dzīvokļa īpašnieks ir atbildīgs arī par mājas – kopīpašuma uzturēšanu kārtībā. Ja daudzdzīvokļu mājā netiek veikts nepieciešamais kapitālais remonts un būves stāvoklis kļūst bīstams dzīvībai, pilsētas Būvvalde var liegt iedzīvotājiem ēku ekspluatēt, kā arī noteikt iedzīvotājiem par saviem līdzekļiem veikt ēkas remontu vai arī nojaukšanu. Ar šādu situāciju jau ir saskārušies vairāku Rīgas daudzdzīvokļu māju iedzīvotāji. Savukārt Salaspilī par situācijas nopietnību liecina gan plaisas māju konstrukcijās, gan no mājām kritušie balkoni. Šobrīd ir vērojama tendence, ka mājām tiek veikts kosmētiskais remonts, kas uzlabo tikai ēkas vizuālo izskatu, savukārt mājas kalpošanas laiks, kas paredzēts būvnormatīvos, tuvojas beigām.

Salaspils novadā ir viens no lielākajiem renovācijai pieejamiem atbalstiem Latvijā. Kādu atbalstu var saņemt salaspilieši?

Šobrīd vēl ir iespējams iegūt pietiekami būtisku līdzfinansējumu gan no valsts (no ES fondiem), gan no pašvaldības budžeta, lai uzsāktu un veiktu ēku siltināšanas un renovācijas darbus.

Pirmkārt, iedzīvotājiem ir pieejams ES līdzfinansējums, kas sastāda līdz 50% no projekta attiecināmajām izmaksām. Šī nauda ir dāvinājums, kas nav jāatmaksā.

Otrkārt, Salaspils novada pašvaldība dāvina līdzekļus līdz 15 000 eiro katrai mājai, lai segtu daļu izdevumu par ēku atjaunošanu. Pašvaldības līdzfinansējumu iespējams saņemt tikai pēc būvniecības darbu pabeigšanas.

Treškārt, ar 2018. gadu Salaspils novadā tiek piešķirts nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojums 25% apmērā tām personām, kuru dzīvokļa īpašums atrodas daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā, kurai veikti energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi.

Ceturtkārt, pašvaldības uzņēmums “Salaspils Siltums” bez maksas nodrošina novada iedzīvotājiem renovācijas projektu vadību, tādējādi brīvprātīgi iesaistoties tik sarežģītā procesā kā ēkas atjaunošana. “Salaspils Siltums” Energoefektivitātes nodaļas speciālisti veic lielāko daļu administratīvā darba, kas daudzus īpašniekus attur uzsākt ēkas atjaunošanu. Uzņēmuma izveidotās nodaļas pieejamie resursi nav bezgalīgi, tāpēc aicinām nevilcināties ar lēmuma pieņemšanu un būt to māju vidū, kuriem šī bezmaksas labprātīgā palīdzība tiks sniegta. Tomēr dzīvokļu īpašniekiem būtu jāsaprot, ka “Salaspils Siltums” energoefektivitātes nodaļai nav pienākums visu paveikt mājas vietā, projekta panākuma atslēga slēpjas veiksmīgā sadarbībā starp visām iesaistītajām pusēm! Ja renovācija tiek veikta sadarbībā ar “Salaspils Siltums”, uzņēmums piedāvā tehniskās dokumentācijas izstrādes izmaksas segt avansā.

Pēc 2023. gada renovācijas darbi iedzīvotājiem būs jāveic pilnībā par saviem līdzekļiem un jāatmaksā no savas kabatas. Ja renovācijai piešķirtie 166 miljoni eiro no ES fondiem tiks iztērēti ātrāk, tad programma noslēgsies pirms termiņa.

Šobrīd Salaspilī sagatavošanās darbs notiek jau 24 mājās – gan sadarbībā ar pašvaldības uzņēmumu “Salaspils Siltums”, gan ar apsaimniekošanas uzņēmumiem. Vairākām mājām sagatavošanas process 2018. gadā tiks pabeigts, ja mājas pārstāvji aktīvi tajā līdzdarbosies. Tas nozīmē, ka iedzīvotājiem būs jāpieņem gala lēmums un jādod piekrišana būvdarbu veikšanai. Mājām ir plānots veikt inženierkomunikāciju nomaiņu, ārējo norobežojošos konstrukciju (ārsienas, pagrabu pārsegumi, bēniņi, cokoli u.c.) siltināšanu, vēdināšanas sistēmu atjaunošanu, vecu logu nomaiņu un citus darbus. Aicinām arī citu māju iedzīvotājus izrādīt iniciatīvu un neatlikt šo lēmumu uz pēdējo brīdi!

Cik maksā atjaunot māju?

Katra projekta izmaksas ir atkarīgas no veicamo darbu apjoma. Daudzas mājas ir ļoti sliktā tehniskā stāvoklī. Tas nozīmē, ka mājas pirms siltināšanas ir jāatjauno. Lai atrastu katrai mājai finansiāli izdevīgāko risinājumu, tika organizēti gan atkārtoti būvniecības iepirkumi, gan veiktas izmaiņas sākotnējos projektos. Ņemot vērā gan būvniecības izmaksas, gan kreditēšanas izmaksas, gan piešķirto valsts un pašvaldības atbalstu, var prognozēt, ka ikmēneša maksājums par renovāciju varētu sastādīt 1 EUR/m2. Ar šo summu iedzīvotājiem ir jārēķinās, lai savas mājas remontu un siltināšanu paveiktu kvalitatīvi. Jāņem vērā, ka no šīs summas varēs atņemt ietaupītos līdzekļus par siltumenerģiju.  Katrai mājai pēc atjaunošanas būs ievērojami mazāks siltumenerģijas patēriņš, tādēļ krietni saruks ikmēneša maksājumi par apkuri.

Renovētas mājas teju uz pusi taupīgākas

Siltumenerģijas patēriņš ir ievērojami zemāks jaunbūvēs un tajās mājās, kur ir veikti energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi – ārsienu siltināšana, karstā ūdens un apkures sistēmas atjaunošana, logu nomaiņa u.c. Saskaņā ar “Salaspils Siltums” statistiku renovētās mājās un jaunbūvēs siltumenerģijas patēriņš apkurei ir aptuveni uz pusi zemāks, nekā nerenovētās.

Attēlā: Siltumenerģijas patēriņš apkurei divās līdzīgās daudzdzīvokļu mājās - Skolas ielā 5/2 (nerenovēta) un Enerģētiķu ielā 2 (renovēta). Renovētā mājā siltumenerģijas patēriņš (tikai apkure, bez karstā ūdens) ir par ~49% zemāks, nekā nerenovētā mājā. Sadaļā "Klientiem" – "Siltumenerģijas patēriņš" ir brīvi pieejama informācija par katras daudzdzīvokļu mājas siltumenerģijas patēriņu pa mēnešiem, sākot ar 2012. gadu.

Kā uzsākt savas mājas renovāciju?

“Salaspils Siltums” speciālisti aktīvi apmeklē māju iedzīvotāju sapulces un informē par programmu un iespēju saņemt līdzfinansējumu. Lai pieteiktos konsultācijai, lūdzam sazināties ar “Salaspils Siltums” speciālistiem:

Energoefektivitātes nodaļas projektu vadītāja Renāte Bražinska - renate@salaspilssiltums.lv; mob.tel. 29227651

Energoefektivitātes nodaļas būvniecības speciālists Andrejs Semjonovs - andrejs@salaspilssiltums.lv; mob.tel. 25616621

Papildu informāciju var saņemt sadaļā "Siltināšana", kā arī sociālā tīkla Facebook lapā "Salaspils siltina".