SIA "Salaspils Siltums" apkures sezonā saņem Salaspils daudzdzīvokļu māju iedzīvotāju sūdzības par nevienlīdzīgu siltuma padevi. Viena no sūdzībām ir, ka radiatori ir pārāk auksti un nespēj apsildīt dzīvokli līdz likumā noteiktajam minimumam +18°C. Kā rīkoties šajā situācijā?

Ir svarīgi zināt, ka SIA "Salaspils Siltums" siltumenerģiju piegādā tikai līdz ievadam daudzdzīvokļu mājas siltummezglā, jeb, vienkāršoti runājot, līdz mājas sienai. Starp mājas pārvaldnieku (apsaimniekotāju) un SIA "Salaspils Siltums" ir noslēgts līgums, kur ir noteikta siltuma tīklu temperatūra atkarībā no āra gaisa temperatūras. Turpmākais ēkas apkures un karstā ūdens nodrošināšanas process notiek tikai tās iekšējos siltumenerģijas tīklos, kurus uztur mājas pārvaldnieks. Tas nozīmē, ka mājas pārvaldnieks ir atbildīgs par vienmērīgu siltuma padevi mājā, uztur atbilstošu temperatūras režīmu, kā arī pēc vajadzības organizē nepieciešamos remonta un apkopes darbus. Tādējādi visi jautājumi, kas ir saistīti ar iekšējo siltumenerģijas piegādes tīklu uzturēšanu, dzīvokļu īpašniekiem jārisina ar savas dzīvojamās ēkas pārvaldnieku.

siltumenergijas piegadeSiltumenerģijas piegāde no siltumapgādes uzņēmuma līdz mājas siltummezglam. Avots: Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija, 2015

Gadījumā, ja ir sūdzības par siltumapgādes pakalpojuma nesaņemšanu iekšējās sistēmās (ja ir auksti radiatori), ir jārīkojas šādi:

  1. Jāpaziņo par problēmu mājas pārvaldniekam;
  2. Mājas pārvaldniekam ir jāierodas pie jums dzīvoklī un jāsastāda fiksācijas akts;
  3. Mājas pārvaldniekam ir jāveic sistēmas apsekošana, regulēšana,  temperatūras mērījumu pārbaude un jānoskaidro problēmas cēlonis;
  4. Gadījumā, ja tiek konstatētas nepilnības, par kurām ir atbildīgs mājas pārvaldnieks, dzīvokļa īpašniekam ir tiesības pieprasīt pārrēķinu par patērēto siltumenerģiju.

Nepietiekamu siltuma padevi radiatoros dzīvoklī var izraisīt novecojusi vai bojāta mājas siltumapgādes sistēma, nepietiekama cirkulācija, nevienmērīga siltumnesēja plūsma, patvaļīga radiatoru maiņa, aizsērējis siltummezgla ūdens filtrs un citas problēmas mājas iekšējā siltumapgādes sistēmā.

Pēc uzņēmuma "Salaspils Siltums" pieredzes, viens no risinājumiem šādās situācijās ir mājas siltummezgla nomaiņa uz automātiski regulējamu siltummezglu. Salaspilī centralizētās siltumapgādes pakalpojumu saņem 188 objekti – gan dzīvojamās mājas, gan uzņēmumi un sabiedriskās ēkas. No tiem dažos objektos vēl joprojām darbojas automātiski neregulējami siltummezgli, kas ir viens no cēloņiem iepriekš minētajām iedzīvotāju sūdzībām. Ieteicams ir arī apsvērt iespēju veikt ēkas atjaunošanas un siltināšanas darbus, kas ir komplekss ilgtermiņa risinājums.

SIA "Salaspils Siltums" Salaspils novadā realizē ēku atjaunošanas un energoefektivitātes pasākumus daudzdzīvokļu ēku sektorā, palīdzot organizēt daudzdzīvokļu māju kapitālo remontu, kas paredz tehnisko apsekošanu, energoaudita pārskata izstrādi, projektēšanu, siltināšanas un būvniecības darbus. Detalizēta informācija par šo procesu ir atrodama uzņēmuma mājas lapas sadaļā "Siltināšana".