Eiropas Komisija 2012.gada 25.oktobrī ir pieņēmusi Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2012/27/ES par energoefektivitāti (turpmāk – Direktīva), kuras mērķis ir samazināt dalībvalstu atkarību no enerģijas importa, ierobežot klimata pārmaiņas un veicināt energoefektīvas ekonomikas attīstību. Direktīva paredz virkni pasākumu, lai līdz 2020. gadam sasniegtu vispārējo energoefektivitātes mērķi, ietaupot 20% no Eiropas Savienības primārās enerģijas patēriņa, kā arī panākt turpmākos uzlabojumus pēc 2020.gada. Tiesību normas, kas izriet no Direktīvas, ir realizētas Latvijas Republikas likumdošanā, 2016.gada 3.martā pieņemot Energoefektivitātes likumu (turpmkāk – Likums).

Likumā tiek definēts, ka lielais elektroenerģijas patērētājs ir komersants, kura ikgadējais elektroenerģijas patēriņš pārsniedz 500 megavatstundas. Likums nosaka, ka lielajam elektroenerģijas patērētājam ir pienākums ieviest un uzturēt sertificētu energopārvaldības sistēmas standartu, aptverot 90% no kopējā enerģijas galapatēriņa (Likuma 12.pants).

Uzlabošanas pasākumi

Siltuma ražošanas un piegādes uzņēmums SIA “Salaspils Siltums”, kopš 2010.gada ir veicis vairākus energoefektivitātes uzlabošanas pasākumus - siltumtrašu nomaiņa, mūsdienīgu un efektīvu iekārtu uzstādīšana, ievērojamu siltuma zudumu samazināšana, attālinātu datu nolasīšanas sistēmas ieviešana. Lai veicinātukurināmā diversifikāciju ražošanā, tika uzcelta šķeldas katlu māja, kura tika papildināta ar dūmgāzu kondensatoru, tādējādi paaugstinot šķeldas katlu mājas kopējo efektivitāti.

Vairāku gadu garumā SIA “Salaspils Siltums” ir pievērsis pastiprinātu uzmanību energopārvaldībai uzņēmumā, sekojot līdzi ražošanas procesu efektivitātei, resursu patēriņam, siltuma zudumiem trasēs u.c. Turpinot attīstību, uzņēmums pieņēma lēmumu sertificēt izveidoto energopārvaldības sistēmu atbilstoši LVS EN ISO 50001:2018 standarta prasībām, lai nodrošinātu nepārtrauktu energopārvaldības sistēmas uzlabošanu.

BM Certification

ISO 50001:2018 LV

BM Certification

ISO 50001:2018 ENG

Energopārvaldības politika

Siltuma ražošanas piegādes uzņēmuma SIA “Salaspils Siltums” energopārvaldības politika ir kā pamats visiem rekonstrukcijas un uzlabošanas posmiem uzņēmumā, kas sevī ietver plānošanas, īstenošanas, darbības un snieguma novērtēšanas aspektus.
SIA “Salaspils Siltums” savas darbības un uzlabojumu veikšanas laikā primāri balstās uz šādām pamatvērtībām:

 1. racionāla resursu un enerģijas izmantošana;
 2. uz zināšanām, pieredzes un aprēķiniem balstītas darbības;
 3. darbinieku veselība un drošība;
 4. savstarpēja sadarbība un komunikācija uzņēmumā;
 5. pārvaldības sistēmas nepārtraukta pilnveidošana.

Lai to īstenotu, tiek veikti šādi galvenie pasākumi:

 1. nodrošināta energopārvaldības sistēmas atbilstība normatīvajiem aktiem, kas ir attiecināmi uz uzņēmuma enerģijas lietošanu, patēriņu un energoefektivitāti;
 2. izveidota uzņēmuma energopārvaldības darba grupa, kura rīko regulārās tikšanās, lai atbildīgie darbinieki varētu risināt aktuālos jautājumus;
 3. nodrošinātas darbinieku apmācības par energopārvaldības īstenošanu, uzturēšanu un pilnveidošanu, uzsverot sistēmas nozīmīgumu uzņēmuma darbībā un attīstībā;
 4. izstrādāta monitoringa sistēma, kur noteiktos laika intervālos tiek fiksēti lielumi, lai uzraudzītu uzņēmuma izvēlēto energoefektivitātes kritēriju – indikatoru atbilstību nospraustajām robežām;
 5. atbalstīta energoefektīvu produktu un iekārtu iegāde, lai paaugstinātu uzņēmuma energosniegumu;
 6. nodrošināta regulāra energopārvaldības sistēmas vadības pārskatu veikšana, kuros tiek pārskatīti energoefektivitātes rādītāji un to uzlabošanas iespējas.