SIA "Salaspils Siltums" privātuma politikas mērķis ir sniegt Jums (datu subjektam) informāciju par Jūsu personas datu apstrādes tiesiskajiem un faktiskajiem apstākļiem, proti, informāciju par personas datu apstrādes nolūku, apjomu, aizsardzību, kā arī citu informāciju par Jūsu veicamo personas datu apstrādi. Ja Jums ir papildu jautājumi, aicinām vērsties pie mums, izmantojot zemāk norādīto kontaktinformāciju.

Mēs cienām Jūsu privātumu, tādēļ Jūsu personas datu drošība ir mūsu prioritāte. Mēs izmantojam atbilstošus organizatoriskus un tehniskus līdzekļus, lai nodrošinātu pastāvīgu Jūsu personas datu drošību un datu apstrādes atbilstību datu aizsardzības normatīvo aktu, kā arī mūsu iekšējo noteikumu prasībām.

Mēs ievērojam personas datu aizsardzības normatīvo aktu prasības un katrā datu apstrādes procesā rūpējamies, lai ievāktu tikai to informāciju, kas nepieciešama šajā Politikā noteikto nolūku sasniegšanai.

Politika var tikt grozīta, papildināta, atjaunota, tāpēc aicinām ik pa laikam atkārtoti iepazīties ar tās saturu.

Pārzinis un tā kontaktinformācija

Personas datu apstrādes pārzinis ir SIA "Salaspils Siltums", vienotais reģistrācijas numurs: 40003310183, Miera iela 31a, Salaspils, LV-2169, e-pasta adrese: info@salaspilssiltums.lv, tālrunis: 67944930.

Pārzinim ir norīkots datu aizsardzības speciālists, ar kuru var sazināties rakstot uz e-pastu das@salaspilssiltums.lv. Ar datu aizsardzības speciālistu var sazināties arī pa pastu, nosūtot uz iepriekš norādīto pasta adresi datu aizsardzības speciālistam adresētu vēstuli.

Piemērošana

Šī Privātuma politika tiek piemērota gadījumos, kad datu subjekts izmanto, ir izmantojis vai ir paudis nodomu vai interesi izmantot uzņēmuma pakalpojumus. Tā attiecas arī uz gadījumiem, kad attiecības ir nodibinātas vēl pirms šīs Privātuma politikas stāšanās spēkā, kā arī, ja datu subjekts ir sniedzis vai uzņēmums ir saņēmis datu subjekta personas datus.

Papildus, šī Privātuma politika ir piemērojama gadījumos, kad datu subjekts piesakās darbam uzņēmumā.

Personas datu apstrādes nolūki

Personas dati var tikt apstrādāti šādiem nolūkiem:

Pakalpojumu sniegšanaPersonas dati var tikt apstrādāti pakalpojumu sniegšanas nolūkos. Sniedzot klientam pakalpojumu, personas dati var tikt iegūti no paša datu subjekta vai no klienta (ja tas nav pats datu subjekts), kas sniedz informāciju par kontaktpersonām pakalpojumu sniegšanas ietvaros.Pakalpojuma sniegšanas nolūkiem var tikt apstrādāti personas vārds, uzvārds un kontaktinformācija. Ja pakalpojuma līgums tiek slēgts ar datu subjektu, tiek apstrādāta informācija, kas nepieciešama līguma sagatavošanai un izpildei.Šādas apstrādes tiesiskais pamats ir līguma izpilde vai leģitīma interese nodrošināt uzņēmuma pamatdarbību.
Pieteikums darbam UzņēmumāPersonas dati var tikt apstrādāti, lai izvērtētu datu subjektu iesūtītos pieteikumus darbam uzņēmumā, tai skaitā, bet ne tikai, lai izvērtētu iesniedzēja piemērotību amata prasībām, uzaicinātu iesniedzēju uz interviju, kā arī informētu par pieteikuma izskatīšanas rezultātiem.Šādiem mērķiem tiek apstrādāti datu subjekta sniegtie dati, kas ir attiecināmi uz pieteikumu darbam uzņēmumā, tai skaitā, bet ne tikai, iepriekšējā profesionālā un akadēmiskā pieredze un sasniegumi.Apstrādes tiesiskais pamats ir uzņēmuma leģitīma interese piesaistīt jaunus darbiniekus.
Fotografēšana un filmēšana publiskos pasākumosInformējam, ka Uzņēmuma organizētajos pasākumos var tikt veikta fotografēšana un/vai filmēšana. Fotogrāfijas un videomateriāli var tikt publicēti un izvietoti mājaslapā un/vai uzņēmuma zīmola sociālo tīklu lapās (FacebookYoutube).Datu subjekti jebkurā laikā var lūgt izņemt savu attēlu no mūsu komunikācijas materiāliem, rakstot uz e-pastu das@salaspilssiltums.lvApstrādes tiesiskais pamats ir uzņēmuma leģitīma interese vairot uzņēmuma aktivitāšu publicitāti.
VideonovērošanaUzņēmuma  teritorijā tiek veikta videonovērošana. Pie ieejas uzņēmuma teritorijā ir izvietota brīdinājuma zīme, kas informē apmeklētājus par videonovērošanu.Apstrādes tiesiskais pamats ir tehnisko procesu uzraudzība un noziedzīgu nodarījumu novēršana vai atklāšana saistībā ar īpašuma aizsardzību un personu vitāli svarīgu interešu, tajā skaitā dzīvības un veselības, aizsardzību, drošības un kārtības nodrošināšanu.
Publisko iepirkumu organizēšanaOrganizējot publiskos iepirkumus, kā arī cenu aptaujas un citus konkursus, ar mērķi atlasīt pakalpojumu sniedzējus, var tikt apstrādāti personas dati par datu subjektiem, kuru kvalifikāciju ir iesniegts izvērtēt ar mērķi apliecināt atbilstību konkursa prasībām. Šādi personas dati var ietvert informāciju par datu subjektu profesionālo un/vai akadēmisko pieredzi, tai skaitā, iegūto kvalifikāciju un sertifikātus.Personas dati šim mērķim var tikt iegūti no pretendentiem, juridiskām personām, kas ir attiecīgo datu subjektu darba devēji vai kuriem datu subjekti ir apakšuzņēmēji.Apstrādes tiesiskais pamats ir uzņēmuma leģitīma interese saņemt pakalpojums, kas atbilst uzņēmuma noteiktiem kvalitātes standartiem.

Personas datu saņēmēji

Normatīvo aktu izpildei saistībā ar uzņēmuma darbinieku nodarbināšanu, darbinieku personas dati var tikt nodoti valsts iestādēm, kas veic nodokļu administrēšanas vai sociālās apdrošināšanas administrēšanas pasākumus, kā arī pakalpojumu sniedzējiem, kas nodrošina tehnoloģiskos risinājumus grāmatvedības vešanai Uzņēmumā.

Tā arī, personas dati var tikt sniegti:

  • uzņēmuma juridiskajiem konsultantiem un revidentiem;
  • personas datu apstrādātājiem, kas sniedz pakalpojumus Uzņēmumam;
  • kredītiestādēm un maksājumu izpildītājiem;
  • parādu piedziņas sabiedrībām;
  • apdrošināšanas brokeriem un ceļojumu organizētājiem.

Personas datu drošība

Uzņēmums izmanto dažādas drošību nodrošinošas tehnoloģijas un procedūras, kā piemēram, datu šifrēšanu pārraidot datus (SSL šifrēšana), ugunsmūri, lai aizsargātu personas datus no nelikumīgas piekļuves, izmantošanas vai atklāšanas. Personas dati ir pieejami tikai tām personām, kurām tas ir nepieciešams darba pienākumu izpildei un tikai nepieciešamajā apjomā.

Personas datu glabāšana

Uzņēmums apstrādā un glabā personas datus, līdz brīdim, kamēr:

  • tiek izpildītas noslēgtā pakalpojuma līguma saistības vai tiek sniegts pakalpojums, kā arī noteiktu periodu pēc pakalpojuma sniegšanas beigām līdz kamēr iestājas noilgums prasību celšanai saistībā ar līguma izpildi vai pakalpojuma sniegšanu;
  • normatīvajos aktos noteikts pienākums glabāt attiecīgos datus;
  • nav atsaukta iepriekš sniegta piekrišana datu apstrādei;
  • ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā varam realizēt savas leģitīmās intereses;
  • datu uzglabāšana nav vairs nepieciešama, jo apstrādes mērķis ir sasniegts.

Pēc šajā sadaļā minēto apstākļu izbeigšanās, personas dati tiek dzēsti/iznīcināti.

Videonovērošanas gaitā iegūtie Personas dati (videoieraksti) tiek glabāti ne ilgāk kā 6 dienas.

Personas datu nosūtīšana uz trešo valsti vai starptautiskai organizācijai un automatizēta lēmumu pieņemšana

Personas datus Uzņēmums neparedz sūtīt uz trešajām valstīm vai starptautiskajām organizācijām.

Automatizēta lēmumu pieņemšana Uzņēmumā netiek veikta.

Datu subjekta tiesības

Datu subjektiem ir tiesības piekļūt saviem Personas datiem, kas ir uzņēmuma rīcībā, pieprasīt to labošanu, dzēšanu, apstrādes ierobežošanu, atsaukt iepriekš sniegtu piekrišanu, kā arī tiesības uz datu pārnesamību. Tā arī, datu subjektam ir tiesības vērsties datu aizsardzības uzraudzības iestādē.

Lai uzzinātu, kādus datus uzņēmums apstrādā, kā arī, lai realizētu citas savas kā datu subjekta tiesības, aicinām iesniegt uzņēmumam iesniegumu klātienē, uzrādot personas apliecinošu dokumentu (pase vai ID karte) vai nosūtot elektroniski parakstītu pieprasījumu uz e-pastu info@salaspilssiltums.lv