SIA "Salaspils Siltums" siltumenerģijas tarifi
(bez PVN*) Salaspilī un Saulkalnē

71.56 EUR/MWh

spēkā esošais tarifs

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Salaspils Siltums”, reģistrācijas Nr. 40003310183, juridiskā adrese: Miera iela 31a, Salaspils, LV- 2169,   Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedz siltumenerģijas apgādes pakalpojumu sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto tarifu, kas ir aprēķināts saskaņā ar 2010.gada 14.aprīļa Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmumu Nr. 1/7 apstiprināto "Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika" un pamatojumu noteiktajam tarifam.

Noteiktais tarifs stāsies spēkā 2023.gada 1.oktobrī (ne agrāk kā trīsdesmitajā dienā pēc tā publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", neieskaitot publicēšanas dienu). 

Noteiktais tarifs stāsies spēkā, ja Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija  nebūs pieņēmusi un publicējusi oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" lēmumu par noteiktā tarifa spēkā stāšanās atsaukšanu.

No noteiktā tarifa spēkā stāšanās datuma nepiemēro Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas ar 2020.gada 28.augusta lēmumu Nr.113 apstiprinātos siltumenerģijas tarifus un SIA ,,Salaspils Siltums,, noteiktos tarifus, kas 01.06.2023. un 05.06.2023. publicēti oficiālajā izdevumā ,,Latvijas Vēstnesis,, (Nr.105 un Nr. 107).

Noteiktā tarifa izmaiņas pret spēkā esošo tarifu ir saistītas ar kurināmā (dabasgāzes) izmaksu samazinājumu.

Iepazīties ar sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto tarifu un noteiktā tarifa pamatojumā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus saistībā ar norādītajām tarifa izmaiņām par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu lietotājs var SIA "Salaspils Siltums" birojā Miera ielā 31a, Salaspilī, LV- 2169, katru darba dienu no plkst. 09.00 līdz 12.00, iepriekš sazinoties ar finanšu ekonomisti Tatjanu Novikovu, tālr. 67944930, e-pasta adrese: info@salaspilssiltums.lv. Priekšlikumus un ieteikumus par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto tarifu rakstveidā vai elektroniski var iesniegt: Miera iela 31a, Salaspils, LV-2169, elektroniskā pasta adrese: info@salaspilssiltums.lv, kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai Rīgā, Ūnijas ielā 45, elektroniskā pasta adrese: sprk@sprk.gov.lv, septiņu dienu laikā no šā paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".


Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Salaspils Siltums”, reģistrācijas Nr. 40003310183, juridiskā adrese: Miera iela 31a, Salaspils, LV- 2169, 2023.gada 14.aprīlī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedzasiltumenerģijas apgādes pakalpojuma tarifa projektu, kas ir aprēķināts saskaņā ar “Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika”.

* Neparedzētās izmaksas veido kurināmā un pirktas elektroenerģijas cenu izmaiņas, kā arī nodokļu izmaiņas (atbilstoši “Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika” II.1 nodaļa 43.14 punkts).

Piedāvātais tarifs varētu stāties spēkā ar 2023. gada 1. septembrī. Spēkā esošā tarifa izmaiņas ir saistītas ar kurināmā patēriņa izmaiņām, kā arī vairāku izmaksu pozīciju - elektroenerģijas, dabas resursu nodokļa, ūdens un ķimikāliju, darba samaksas un citu izmaksu izmaiņām. Papildinformācija par iesniegto tarifa projektu.

Iepazīties ar tarifa projektā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus par siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifa projektu lietotājs var SIA "Salaspils Siltums" birojā Miera ielā 31a, Salaspilī, LV- 2169, katru darba dienu no plkst. 09.00 līdz 12.00, kurā lietotājs var iepazīties ar tarifa projektā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus par tarifa projektu, iepriekš sazinoties ar finanšu ekonomisti Tatjanu Novikovu, tālr. 67944930, e-pasta adrese: info@salaspilssiltums.lv. Priekšlikumus un ieteikumus par tarifa projektu rakstveidā vai elektroniski var iesniegt: Miera iela 31a, Salaspils, LV-2169, elektroniskā pasta adrese: info@salaspilssiltums.lv , kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai Rīgā, Ūnijas ielā 45, elektroniskā pasta adrese: sprk@sprk.gov.lv 20 dienu laikā no šā paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".


Pēdējās izmaiņas: 02 Februāris 2024

Kā veidojas tarifs?

02.08.2013. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (Regulatora) video prezentācija par centralizētās siltumapgādes sistēmas darbību. Tajā tiek sniegtas atbildes uz jautājumiem par siltumenerģijas tarifu veidošanos un dažādiem faktoriem, kas nosaka iedzīvotāju individuālo maksājumu par siltumu lielumu. Video prezentācijā skaidrots, kas ir siltumenerģijas tarifs, kā notiek tarifa vērtēšana, kā veidojas maksājums par siltumu un ko iedzīvotāji var darīt, lai samazinātu savu siltumenerģijas rēķinu.

Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika

Noderīgi

Kā mēs ražojam siltumu

Animācijas filmiņa par siltumenerģijas ražošanu Salaspilī.

Centralizētās siltumapgādes tarifi

Latvijas centralizētās siltumapgādes tarifu karte.

Āra gaisa temepratūru grafiki

Āra gaisa temperatūru grafiki - apkures sezonas mēnešos.