Līgumu paraugi

Tehniskie noteikumi

Tehniskos noteikumus var pieprasīt un saņemt nekustamā īpašuma īpašnieks vai tā pilnvarota persona, iesniedzot pilnvaru. Noteikumos tiek iekļauta visa informācija, kas nepieciešama siltumtīklu būvniecības projekta izstrādei un objekta siltumapgādes nodrošināšanai. Tehniskos noteikumus var saņemt SIA "Salaspils siltums" tehniskajā daļā.

Ir divu veidu iesniegumi tehniskiem noteikumiem:

 1. Iesniegums tehniskiem noteikumiem objekta pieslēgšanai centralizētai siltumapgādes sistēmai ar siltumtīklu un/vai ISM izbūvi / siltumtīklu un/vai ISM rekonstrukciju.

 2. Iesniegums cita veida tehniskiem noteikumiem

  • objektiem, kuros paredzēts izmantot alternatīvo apkuri;
  • siltumtīklu pārvietošanai;
  • ēku nojaukšanai;
  • detālplānojuma izstrādei;
  • ielu un veloceliņu projektēšanai;
  • teritorijas labiekārtošanai u.c.

Atzinuma saņemšana

Lai saņemtu SIA "Salaspils siltums" atzinumu par būves gatavību nodošanai ekspluatācijai jāiesniedz attiecīgs iesniegums. Iesniegumam jāpievieno siltumapgādes daļas izpildmērījumu plāna grafiskās daļas izdruka ar uzrādītajām projektētām un faktiskajām piesaistēm (ar Salaspils novada domes būvvaldes izvērtējumu), kā arī SIA "Salaspils siltums" tehniskie noteikumi (ja tādi tika izsniegti).